Tytuł Projektu: Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze Doliny Rzeki Warty poprzez rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Zacisze

Celem projektu jest rozwój usług turystycznych świadczonych przez Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny Zacisze w miejscowości Konopnica. Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowę budynku gastronomicznego (Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny Zacisze) o część hotelową oraz budowę budynku letniskowego w ramach rozbudowy Ośrodka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu i stworzenie wokół niego nowej atrakcji turystycznej regionu o walorach unikalnych w skali całego województwa. Obiekt pełnić będzie funkcje turystyczne – stanowić będzie bazę hotelową ośrodka Zacisze miejsce rekreacji, odpoczynku, ciszy i relaksu, aktywnego wypoczynku oraz ośrodek konferencyjny. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi do swojej oferty cztery nowe usługi w postaci organizacji spływów kajakowych, spływów pontonowych, organizacja obozów i kolonii sportowych, zwiększenia skali działalności gastronomicznej, przyczyniając się do promowania atrakcyjnej i zdrowej kuchnię bazującej na specjalnie wyselekcjonowanych, ekologicznych produktach regionalnych dostarczających niezapomnianych wrażeń kulinarnych.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o część hotelową oraz budowa budynku letniskowego wraz zagospodarowanie terenu oraz niezbędnym wyposażeniem do świadczenia usług. W wyniku realizacji projektu Ośrodek oferował będzie gościom hotelowych atrakcyjny i aktywny sposób spędzenia wolnego czasu organizując wycieczki rowerowe szlakami i trasami rowerowymi po okolicy, przejażdżki konne, turnusy relaksacyjne i wiele innych atrakcji.

Grupą docelową projektu będą turyści odwiedzający gminę, powiat i region łódzki. W wyniku realizacji projektu zostanie stworzonych 6 miejsc pracy. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania określoną w Wytycznych z zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

Wartość projektu ogółem : 3 375 130,68
(w PLN) dofinansowanie: 1 606 564,69
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej
Projekty Unijne Zacisze

Tytuł Projektu: Przeprofilowanie działalności gastronomicznej Ośrodka Zacisze wywołane skutkami epidemii poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwie wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych dotychczas nie świadczonych usługi związane z kompleksową obsługą m.in. spotkań, szkoleń i eventów biznesowych z zapewnieniem bazy noclegowej, zapewnienia bazy turystycznej, strefy relaksu, w tym odnowy biologicznej i aktywnego spędzenia czasu, a także oferty cateringu na wynos opartego na produktach i regionalnej kuchni. W ramach projektu zostanie zakupiony m.in. sprzęt i wyposażenie kuchni w celu dostosowania jej do nowych funkcji, sprzęt i wyposażenie do gabinetów odnowy biologicznej wraz ze sprzętem do ćwiczeń i poprawy kondycji fizycznej. Ponadto zostaną przeprowadzone roboty budowlane w celu nadania istniejącym budynkom nowych funkcji oraz zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Osiągnięcie celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez wykonanie działań określonych we wniosku o dofinansowanie, realizację założonych wskaźników produktu i rezultatu, a także realizację celów pośrednich.

Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie miejsc pracy zagrożonych ich likwidacją oraz doprowadzi do stworzenia nowego i trwałego miejsca pracy w firmie. W wyniku realizacji projektu rozszerzona zostanie grupa odbiorców usług z oferty wnioskodawcy. Głównymi odbiorcami nowych usług będą oprócz klientów indywidualnych będą również turyści, firmy i instytucje publiczne, czyli podmioty do których wnioskodawca dotychczas nie kierował swojej oferty. Realizowany projekt stanowi innowację procesową na poziomie firmy i powiatu. Zaangażowania w innowacyjność, przeprofilowanie działalności oraz otwarcie na rynek w dotychczas niestosowanym zakresie a także nieustanne inwestowanie w nowe technologie, materiały i procesy, ugruntuje pozycję firmy w branży oraz uchroni przed negatywnymi skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Wartość projektu: 1 405 890,00 zł
Dofinansowanie z UE: 971 550,00 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Działanie: 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekty Unijne Zacisze