REGULAMIN APARTAMENTY

 

WARUNKI REZERWACJI

Minimalny pobyt w apartamencie wynosi 2 doby

 • Po zarezerwowaniu mailowo bądź telefonicznie noclegu w Apartamencie klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w wysokości 30% całej ceny w ciągu 48h.

Po zapłaceniu zaliczki klient otrzyma mailowo potwierdzenie rezerwacji i wpłaty kwoty zaliczki, pozostałą kwotę za pobyt wynajmujący wpłaca gotówką bądź kartą płatniczą w dniu przyjazdu.

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI POBYTU W APARTAMENCIE

W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Resortu na 7 dni przed planowanym pobytem, zaliczka nie podlega zwrotowi .

 

WARUNKI POBYTU W RESORCIE

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający apartament, domek , pokój powinien wyjąć kartę/klucz i pozostawić w biurze Resortu ponadto zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. W przypadku zniszczenia/zgubienia karty/kluczy gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 200zł
 2. Pobyt w pokoju hotelowym /Willi/domku drewnianym wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 4. Płatność za pobyt w Resorcie uiszczana jest przy meldowaniu gotówką bądź kartą płatniczą.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 11.00, w którym upływa termin najmu.
 6. Resort Zacisze uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt .
 8. Osoby niezameldowane w Resorcie nie mogą przebywać w pokoju/domku drewnianym/Willi/ apartamencie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, krzywdy lub narażenia życia w czasie pobytu osoby niezameldowanej, Resort nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego pobyt, wówczas zostaną podjęte odpowiednie kroki związane z jego pobytem.
 9. Resort Zacisze może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu Resortu lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Resorcie.
 10. Resort Zacisze świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 11. W Resorcie obowiązuje całkowity zakaz palenia (tytoniu, wyrobów tytoniowych i e-papierosów), za nieprzestrzeganie zakazu Resort obciąży Gości karą w wysokości 1000 PLN.
 12. Resort Zacisze ma obowiązek zapewnić:
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, w tym danych osobowych
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie 
 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój/domek, apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju/ domku/ apartamencie usterki nie będą mogły być usunięte.
 1. Na życzenie gościa Resort świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu
 2. Resort Zacisze nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych bez opieki właściciela.
 3. Resort Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów. wyposażenia i urządzeń technicznych Resortu powstałe z jego winy.( art. 415 kodeksu cywilnego).
 5. Gość powinien zawiadomić recepcję Resortu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Resort Zacisze zastrzega sobie prawo kontrolnego wejścia do pokoju, domku, willi, apartamentu w przypadku gdy od 24 godzin nie można nawiązać kontaktu z Gościem. Do pokoju ma prawo wówczas wejść pracownik Resortu w obecności drugiej osoby.
 7. W Resorcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Resortu mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach/domkach/ Willi/ apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Resortu . Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym/domku/ Willi, apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku braku zgody w tym zakresie, Resort przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące.
 10. Gość Resortu ma prawo, za dodatkową opłatą, do pobytu z psem w kwocie 40PLN/doba. Pies nie może należeć do rasy z grupy psów agresywnych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wew. i Administracji z dn. 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
 11. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
 12. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez zwierzę przebywające na terenie Resortu Zacisze.
 13. Właściciele psów i innych zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nich na terenie hotelu jak i w jego otoczeniu.
 14. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Resortu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 15. Resort Zacisze zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 16. Resortowi Zacisze przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Resortu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 17. Resort Zacisze ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już opłacona w przypadku gdy Gość zakłóca porządek. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 18. Resort Zacisze może odmówić zameldowania osobom niepełnoletnim.
 19. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić zaraz po dokonaniu rezerwacji lub podać numer NIP podczas jej dokonywania, brak zgłoszenia jest równoznaczny z wystawieniem wyłącznie paragonu.
 20. Resort Zacisze nie przyjmuje rezerwacji na wieczory kawalerskie oraz panieńskie.
 21. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, wynajmujący jest zobowiązany do powiadomienia telefonicznie Resortu o ewentualnym opóźnieniu.